Fakultní nemocnice Plzeň, Gynekologická klinika

Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Plzeň – Lochotín
Alej Svobody 80
323 00 Plzeň

Přednosta: Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Koordinátor studie: MUDr. Vladimír Kokeš.

Doba trvání studie: Od 28.5.2009 do 22.3.2010

Počet zúčastněných pacientek: Bylo sledováno celkem 120 pacientek s gynekologickým zhoubným nádorem.

Rozdělení a počet pacientek podle velikosti denní dávky:

  • 70 pacientek po léčbě nádorového onemocnění v kompletní remisi onemocnění – 2 kaple denně
  • 32 pacientek po léčbě nádorového onemocnění se zvýšeným rizikem – elevace TU markerů, s high-risk histologickým nálezem v předchozím onemocnění či nejasným objektivním nálezem nevyžadujícím zatím onkologickou léčbu – 3 kapsle denně
  • 18 pacientek se známkami recidivy nebo progrese onemocnění nebo s dosud probíhající onkologickou léčbou – 4 kapsle denně

Rozdělení pacientek podle diagnózy onemocnění:

C 52 Zhoubný nádor pochvy    1 x
C 53 Zhoubný nádor hrdla děložního  33 x
C 54 Zhoubný nádor těla děložního  46 x
C 56 Zhoubný nádor vaječníku  37 x
C 57 Zhoubný nádor vejcovodu    3 x
Celkem120 x

Výsledky:

Převážný počet pacientek hodnotil své pocity a účinky podávaného potravinového doplňku Penoxal kladně.
U většiny pacientek nebyly zaznamenány žádné nežádoucí pocity, pacientky se cítily dobře. Nedošlo k alergické reakci, u většiny pacientek byl objektivní po léčebný nález stabilizován. Několik pacientek udávalo zároveň zlepšení imunitní situace, co se týče odolnosti proti virovým nákazám. Pacientky se cítily v průběhu užívání v dobré kondici. Jedna pacientka udávala zlepšení dosavadních střevních potíží.

Nežádoucí příhody v průběhu užívání preparátu Penoxal:

  1. U jedné pacientky došlo v průběhu užívání k progresi onemocnění s vytvořením kožní metastázy v pupeční jizvě.
    Šlo o 45 letou pacientku s diagnózou: karcinosarkom vaječníku – vysoce rizikový histologický typ onemocnění. Užívala dávku 3 kapsle/den.
  2. Jedenkrát došlo k recidivě onemocnění a s tím souvisejícím zvracením u 54 lete pacientky s diagnózou: Serozní adenokarcinom vaječníku – opět vysoce rizikový histologický typ onemocnění, při dávce 4 kapsle/den.
  3. Jedna pacientka s diagnózou: Adenokarcinom těla děložního udávala při užívání dávky 4 kapsle/den střevní potíže charakteru průjmu. Po snížení denní dávky na 2 kapsle/den se potíže upravily.

U obou dvou citovaných pacientek, u nichž byla zjištěna recidiva či progrese onemocnění, šlo o vysoce agresivní a rizikový histologický typ nádorového onemocnění.

Závěr:

U zbývajících 117 pacientek nebyly, jak uvedeno výše, zaznamenány žádné negativní pocity ani příhody. Všechny tyto pacientky byly s preparátem naprosto spokojeny a hodnotily kladně. Účinek testovaného preparátu Penoxal. Soubor pacientek nebyl zcela sourodý, protože doba užívání preparátu nebyla stejně dlouhá.

V Plzni dne 22.03.2010

MUDr. Vladimír Kokeš
koordinátor studie

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
přednosta kliniky